ЧАС ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Тема: Методе и технике успешног учења

ЦИЉЕВИ ЧАСА

v Стицање знања о факторима успешног учења

v Стицање знања о методама и техникама учења

v Оспособљавање ученика за рационално трошење времена

v Формирање позитивног става према планском учењу

Методе рада

Moнолошка, дијалошка, демонстративна, радионица

Облици рада

Фронтални, индивидуални, групни

Средства

рачунар, пројектор, припремљени упитници и задаци за радионичарски рад, припремљен квиз уз помоћ алата HotPotatoes

Услови за реализацију часа

За реализацију часа неопходни су посебни услови, пре свега технички, како би била приказана PowerPoint презентација.

Ученици седе у групама од по 4-5 чланова.

Укупно време за реализацију часа је 90 мин.

Организација часа (ток часа)


Уводни део (теорија когнитивизма и бихејвиоризма)

v Представљање теме за рад. (Излагање наставника/педагога.)

v Шта за ученике значи појам учење? (Подстицање ученика да дају идеје које ће бити записане и анализиране.)

v Да ли ученици наилазе на неке тешкоће приликом учења? (Кратак разговор и самостално попуњавање анкете.)

Централни део (теорија когнитивизма и конструктивизма)

v Презентација у PowerPoint-у. (Наставник/педагог излаже припремљене садржаје, ученици слушају и коментаришу, траже додатна објашњења...)

v Решавање проблема у групама. (Групе добијају различите проблеме за које је потребно да понуде одговарајућа решења. До решења чланови групе треба да дођу заједничком разменом идеја.)

Завршни део (теорија бихејвиоризма и конективизма)

v Упућивање ученика на додатну помоћ и подршку коју могу индивидуално затражити од педагога (помоћ приликом израде плана учења, правилног коришћења уџбеника, начина на који се уче различити предмети, када и како радити домаће задатке, како направити добре белешке, како користити графиконе, речнике, табеле, енциклопедије, атласе...)

v Упутити ученике да погледају приручник „Путоказ за успешно учење“, на сајту (http://www.skola-pekic.edu.rs/Doc/2009-10/-putokaz.pdf)

v Домаћи задатак:

§ за ученике који имају интернет код куће (квиз у HotPotatoes-у)

§ за ученике који немају интернет (штампани материјал)


Након часа очекујемо од ученика да:

v Разуме појам и процес учења

v Зна који су услови неопходни за успешно учење

v Планира учење и одмор користећи протокол (Има позитиван став према планирању учења и рада уопште)

v Познаје различите методе учења и могуће активности у учењуПраћење и вредновање


v На самом крају часа ученици ће извршити евалуацију, тј. процениће коју су корист имали од часа (да ли су научили нешто ново, нешто што нису знали, нешто што сматрају да би могло да им користити у даљем раду и учењу...)

v Након извесног времена биће испитани ставови ученика о томе да ли су им и колико знања стечена на часу олакшала учење (да ли су применили научено, да ли су имали користи од стечених знања...)


Планирање даљих активности


Утврдити, на основу анкете коју су ученици попунили у уводном делу часа, са којим тешкоћама приликом учења се најчешће сусрећу. У складу са њима обезбедити додатне садржаје и активности који се везују за тему успешног учења, а о којима до сада није било речи.


Материјали за припрему часа

1. Вучић Лидија (1996): Педагошка психологија, Друштво психолога Србије, Београд

2. Дебељак Љубинка (2009): Путоказ за успешно учење (http://www.skola-pekic.edu.rs)

3. Рот Никола и Славољуб Радоњић (1998): Психологија, Завод за уџбенике и наставна средста, Београд

4. Трнавац Недељко (1996): Педагог у школи, Учитељски факултет, Београд

5. http://www.kreativnaskola.rs/